7. Sınıf Fiiller Konu Anlatımı

7. sınıf dil bilgisi konularından ilki olan “fiiller”, oldukça önemli bir konu. Yazılı ve deneme sınavlarında çıkma ihtimali son derece yüksek. Bu konu basit olmasına rağmen alt başlıklarının fazla olması ve eklere dayalı olması nedeniyle bazen yanlış yapılabiliyor. Bu yüzden fiiller konu anlatımını dikkatlice okumanızı, ara sıra tekrar etmenizi ve bol bol soru çözmenizi öneririm. Ayrıca sayfanın altında yer alan linki tıklayarak bu konu anlatımını PDF biçiminde indirebilir, çıktısını alabilirsiniz.

Fiiller nedir, nasıl bulunur? Anlamına göre fiiller nedir, çekimli fiiller nasıl ayırt edilir? İşte; basit ve sade anlatımla, bol örneklerle 7. sınıf fiiller konu anlatımı:

Anlamına göre Fiiller

İş (Kılış), Durum ve Oluş Fiilleri

Çekimli Fiiller

Kip Ekleri (Haber, Dilek) ve Kişi Ekleri

Fiillerde Olumsuzluk ve Soru Anlamları

Sol sayfasında "7. Sınıf Fiiller Konu Anlatımı" ve aşağısında "Pratik Çalışma" logosu, sağ sayfasında "Fiil Örnekleri" başlığı altında "koşmak, yazmak ve konuşmak" fiillerinin görselleri.

7. Sınıf Fiiller Konu Anlatımı

Anlamına Göre Fiiller

İş (kılış), oluş veya durum anlamı bildiren sözcüklerdir. Bu anlamdan birini kazanmış sözcük, tür olarak fiil sayılır.

İş (Kılış) Fiilleri

İş fiilleri öznenin yaptığı işten etkilenen nesneyi kabul edebilir. Yani cümlede birlikte bulunabilir. Bu tür fiiller “onu” sözcüğüyle okunabilir.

İş Fiili Örnekleri

Çağırdı, bekliyor, yazacak, söylememelisiniz, atmalısın, böl, temizliyorlar, dinler, okuyacakmış…

Durum Fiilleri

Öznenin halini, durgunluğunu ya da ruhsal durumunu anlatır. “onu” sözcüğüyle okunmaya uygun değildir.

Durum Fiili Örnekleri

Uyudu, gelecek, bayılmış, ağlıyor, sevinmiş, duygulandık, üzüldüm, koşacaksınız, otursunlar, gitmelisin…

Bilgi: Nesneler, öznenin yaptığı işten etkilenen ögelerdir. Bir cümlede nesnenin olup olmayacağını belirleyen en önemli unsur fiilin anlamıdır. İş bildiren fiilin yüklem olduğu cümleler nesne alabilirken durum bildiren fiillerin yüklem olduğu cümlelerde nesne olmaz.

Oluş Fiilleri

Bir durumun doğada kendi kendine değiştiğini anlatır. Değişim bir anda değil, süreç içinde meydana gelir. Bu nedenle hemen algılanmaz, sürecin sonunda anlaşılır. Mesela bir yoğurdun ekşimesi belli bir süre içinde meydana gelir.

Oluş Fiili Örnekleri

Paslandı, büyümüş, kızardı, hastalanmışsın, iyileştim, bronzlaşmış, çürüdü, karardı…


Çekimli Fiiller

Kip (haber, dilek) ve kişi ekini alan sözcüklerdir. Aşağıda çekimli fiili oluşturan unsurlar şema şeklinde verilmiştir.

7. Sınıf Fiiller Konu Anlatımı için kullandığım çekimli fiillerin alt başlıkları ve aldıkları ekleri gösteren tablo.

A) Kip Ekleri

1) Haber (Bildirme) Kipleri

a. Şimdiki Zaman

Eylemin yapılma zamanı ile konuşma zamanı aynı andadır. “-yor” ekiyle çekimlenir, bunun dışında -makta, -mekte eki de şimdiki zaman anlamında kullanılabilir.

Şimdiki Zaman Örnekleri

Koşuyor, bakıyorsun, dinliyorlar, yazıyorsunuz, ayrılıyorsunuz, bekliyorum, uyumakta, çözmekteler…

b. Gelecek Zaman

Eylemin konuşulandan daha sonraki zamanda yapılacağı anlamını taşır. “-ecek, -acak” eklerinden birini alır.

Gelecek Zaman Örnekleri

Koşacak, bakacaksın, dinleyecekler, yazacaksınız, uyuyacak, ayrılacaksınız, bekleyeceğim… (yumuşama sebebiyle ekte değişim olmuştur.)

c. Geniş Zaman

Eylemin tüm zamanlar için yapıldığını ya da yapılacağını ifade eder. “-r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür” eklerinden birini alır.

Geniş Zaman Örnekleri

Koşar, bakarsın, dinlerler, yazarsınız, uyur, ayrılırsınız, beklerim…

ç. Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman

Eylemin konuşulan zamandan önce gerçekleştiğini ve konuşan kişinin eylemi gördüğünü ifade eder. “-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü” eklerinden birini alır.

Görülen Geçmiş Zaman Örnekleri

Koştu, baktın, dinlediler, yazdınız, uyudu, ayrıldınız, bekledim…

d. Duyulan (Öğrenilen) Geçmiş Zaman

Eylemin konuşulan zamandan önce gerçekleştiğini ve konuşan kişinin eylemi görmediğini ifade eder. Ayrıca eylemin başkasından duyulduğu anlamını taşır. “-mış, -miş, -muş, -müş” eklerinden birini alır.

Duyulan Geçmiş Zaman Örnekleri

Koşmuş, bakmışsın, dinlemişler, yazmışsınız, uymuş, ayrılmışsınız, beklemişim…

Not: Duyulan geçmiş zaman eki alan bazı fiiller başkasından duyma yerine sonradan farkına varma anlamı taşıyabilir:

Duyma Anlamındaki Fiil Örnekleri: Çok acıkmışım, yüzümde sivilce çıkmış, saçım epey uzamış…

2) Dilek (Tasarlama) Kipleri

a. İstek Kipi

Eylemin yapılması hakkında istek bildirir. “-a, -e” eklerinden birini alır.

İstek Kipi Örnekleri

Koşayım, bakasın, dinleyeyim, yazasınız, uyuyasınız, ayrılasınız, bekleyeyim…

b. Şart Kipi

Eylemin gerçekleşmesinin şarta bağlı olduğunu ya da eylemin gerçekleşme isteğini bildirir. “-sa, -se” eklerinden birini alır.

Şart Kipi Örnekleri

Koşsam, baksan, dinlesem, yazsanız, uyusa, ayrılsanız, beklesem…

Not: Şart kipi bazen isteme anlamı da bildirebilir: “Keşke pikniğe gitsek.” Bu cümlede istek anlamı olsa da fiil şart kipini almıştır.

c. Gereklilik Kipi

Eylemin yapılma gerekliliğini bildirir ya da öneri anlamı taşır. “-malı, -meli” eklerinden birini alır.

Gereklilik Kipi Örnekleri

Koşmalıyım, bakmalılar, dinlemeliyim, yazmalısınız, ayrılmalısınız, beklemeliyim, zayıflamalı…

ç. Emir Kip

Eylemin yapılması hakkında emirde bulunma anlamı taşır. Bu kipe ait bir ek yoktur. Ayrıca 1. tekil (ben) ve 1. çoğul (biz) şahısta çekimlenmiş emir kipi de yoktur.

Emir Kipi Örnekleri

Baksınlar, yazınız, uyusun, ayrılınız, zayıflasın…

7. Sınıf Fiiller Konu Anlatımı için kullandığım emir kipinin kişiye göre değişimini gösteren tablo.

B) Kişi Ekleri

Eylemin kim tarafından yapıldığını, yapılmakta olduğunu ya da yapılacağını bildirir. Bu ekler kişiye göre değişime uğrar. 1. tekil şahıs (ben), 2. tekil şahıs (sen), 3. tekil şahıs (o); 1. çoğul şahıs (biz), 2. çoğul şahıs (siz) ve 3. çoğul şahıs (onlar) halleri vardır.

"Gör" Fiilini Şimdiki Zaman ve Gelecek Zaman kiplerinde kişiye göre değişimini gösteren tablo.
"Gör" Fiilini Geniş Zaman ve Görülen Geçmiş Zaman kiplerinde kişiye göre değişimini gösteren tablo.
"Gör" Fiilini Duyulan Geçmiş Zaman ve Gereklilik kiplerinde kişiye göre değişimini gösteren tablo.
"Gör" Fiilini İstek ve Şart kiplerinde kişiye göre değişimini gösteren tablo.
"Gör" Fiilini Emir Kipinde kişiye göre değişimini gösteren tablo.

Fiillerde Olumsuzluk

Fiillerde olumsuzluk anlamı geniş zaman kipinde -maz / -mez ekleriyle oluşurken diğer kiplerde -ma / -me olumsuzluk ekinin gelmesiyle oluşur.

Olumsuz Anlamlı Fiil Örnekleri:

“Ara” fiilini şimdiki zamanın olumsuz anlamlarını tüm kişi eklerine göre çekimleyelim:

(ben) aramıyorum, (sen) aramıyorsun, (o) aramıyor; (biz) aramıyoruz, (siz) aramıyorsunuz, (onlar) aramıyorlar.

“Bekle” fiilini geniş zamanın olumsuz anlamlarını tüm kişi eklerine göre çekimleyelim:

(ben) beklemem, (sen) beklemezsin, (o) beklemez; (biz) beklemeyiz, (siz) beklemezsiniz, (onlar) beklemezler.

Dikkat: Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi geniş zamanın 1. tekil ve 1. çoğul olumsuzları -maz, -mez eki yerine -ma, -me ekiyle olur.

Fiillerde Soru

Fiillerde soru anlamı “mı, mi, mu, mü” soru edatıyla oluşur.

Soru Örnekleri: Okumuyor musun, gidecek miyiz, gelmiş mi, bakmalı mıyız…


Sınıf Fiiller Konu Anlatımı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Arama motorlarında fiillerle ilgili sıkça sorulan soruları birleştirdim ve bunları cevaplamaya çalıştım. İşte, o sorular ve cevapları:

7. sınıf fiiller nelerdir?

7. sınıfta işlenen fiiller iş, oluş ve durum anlamı bildirir ayrıca bu sözcükler kip ve kişi eklerini de alır.

Fiil nedir, özet?

Bir sözcük mastar ekiyle okunabiliyorsa ya da iş, oluş ve durum anlamından birini bildiriyorsa fiildir. Bu sözcükler kip ve kişi eklerini alır.

Basit fiil nedir?

Herhangi bir yapım eki almamış fiillerdir.

Fiiller nasıl bulunur?

Mastar (-mak/-mek) ekleriyle okunabiliyorsa ve kip eklerinden (haber veya dilek kipi) birini almışsa fiildir.

Birleşik fiiller nedir?

Birleşik yapılı fiiller İki sözcüğün birleşiminden meydana gelir. Bunlar ya isim + fiil ya da fiil + fiilden meydana gelir.
Birleşik yapılı fiil örnekleri: zannettim, terk etmiş, koşabildim, yürüyedur, gözden düştüm…

Fiil cümleleri nelerdir?

Cümlenin yüklemi fiilde o cümle yüklemin türüne göre fiildir.
Fiil cümlesi örneği: Akşam vakti caddeden keskin bir koku geliyordu.

Uyumak hangi fiil?

Durum anlamı bildiren fiildir.


7. sınıf fiiller konu anlatımını indirmek için tıklayınız.

7. sınıf Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

3 thoughts on “7. Sınıf Fiiller Konu Anlatımı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir