8. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz

Noktalama İşaretleri Testi

1) Noktalı virgülün kullanıldığı yerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Anlamsal açıdan eksik kalmış cümlelerin sonunda kullanılır.

B) Alıntı yapılan bir metinde başta, ortada ya da sonda yazı olduğunu belirtmek için kullanılır.

C) Kendinden önce veya sonra gelen, virgüllerle ayrılmış tür ya da takımları ayırmada kullanılır.

D) Cümle içi unsurların (ara söz) başında ve sonunda kullanılır.

2) Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazen kendinden önce ve sonra virgüllerle ayrılmış sıralı cümlelerin arasında üç nokta kullanılır.

B) Tiyatro metinlerinde kişilerin konuşmalarının haricinde yaptıklarını belirten yazılarda yay ayracı kullanılır.

C) Hece ölçüsünün uyumunu sağlamak amacıyla bir şiirin dizesinde ünlü harfin düştüğünü belirtmede kesme işareti kullanılır.

D) Duygu (korkma, şaşırma, heyecan, kızma…) bildiren cümlelerin sonunda ünlem işareti kullanılır.

Çocukluğumun geçtiği yeri özledim (1) Misket oynadığım sokaklar (2) bisiklet sürdüğüm mahalleler (3) uçurtma uçurmaya gittiğim bahçeler (4) O dönemlerde havasını soluduğum her köşe bende çeşitli hatıralar bıraktı.

3) Yukarıda numaralanmış yerlere getirilen noktalama işaretlerinden hangi ikisi benzerdir?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 4 ve 1

4) Noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

B) Tırnağın kullanılmadığı alıntı cümlelerinin sonunda kullanılır.

C) Özellikle karşılıklı konuşmalarda cevap sırasında kullanılır.

D) Sayılarla yazılmış saatlerde saat ve dakika arasında kullanılır.

5) Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yabancı sözcüklerin okunuşlarını göstermede tırnak işareti kullanılır.

B) Kurum ve kuruluş isimlerinin açılımlarına gelen eklerde kesme işareti kullanılır.

C) Adreslerde apartman numarası ile daire numarası arasında eğik çizgi kullanılır.

D) Bir sözcük özel olarak vurgulanmak istendiğinde parantez işareti kullanılır.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti gelir?

A) Kütüphanesinde hangi tür kitapların olduğunu gördüm

B) Onun insanlara güven veren yanı kararlı mı kararlı bir halinin olmasıdır

C) İnsan en zor sorunların üstesinden gelebilir sabırlı oldu mu

D) Sessizce içeriye girip bir şeyler karıştıran çocuk odada ne arıyordu

7) Virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmada kullanılır.

C) Uzun cümlelerde özneyi ayırmada kullanılır.

D) Konuşma cümlelerinden önce kullanılır.

8) Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İki sözcük ya da sayı arasında ilgi olduğunu göstermek, bu bunların “ile”, “ve” gibi anlamlar kazanmasını sağlamak amacıyla eğik çizgi kullanılır.

B) Tırnak işareti sayesinde isim ve fiil olan sesteş sözcüklerden hangisinin fiil olabileceği rahatlıkla anlaşılabilir.

C) Özel isimlere gelen isim çekim ekleri (hal, iyelik ve bildirme ekleri) kesme işaretiyle ayrılır.

D) Kısaltmalar büyük harflerle yapılmışsa (TDK, TRT…) nokta gelmez, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması T.C. hariç.

9) Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Onay, kabul veya ret bildiren sözcüklerden sonra ünlem işareti kullanılır.

B) Söylenen bir sözün kime ait olduğunu belirtmede parantez işareti kullanılır.

C) Özel isimlere gelen yapım ekleri ve sonrasındaki çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.

D) Edebi yapıt isimlerinde (roman, öykü, şiir, deneme, makale…) tırnak işareti kullanılır.

Misafirlerin saat kaçta geleceğini bilmiyorum ( ) bir an önce hazırlığımızı yapalım mı ( ) Sen odayı topla ( ) marketten meyve al ( ) ben de yemek hazırlayım ( )

10) Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) ( ? ) ( , ) ( . ) ( ; ) ( . )

B) ( . ) ( ; ) ( ! ) ( , ) ( . )

C) ( , ) ( ? ) ( , ) ( ; ) ( . )

D) ( ; ) ( ? ) ( ; ) ( , ) ( . )

11) İki noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Saat ile dakika arasında kullanılır.

B) Verilecek örneklerin başında kullanılır.

C) Açıklama cümlelerinin başında kullanılır.

D) Konuşma cümlelerinden önce kullanılır.

12) Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sözcükleri ek ve köklerine ayırmada eğik çizgi kullanılır.

B) Eğik çizgi genel ağ (internet) adreslerinde kullanılır.

C) Rakamlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

D) Bir satıra sığmayan kelimeyi bölmede kısa çizgi kullanılır.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Bu ekler (çatı ekleri) eklendiği fiili türemiş hale getirir.

B) Fiil soylu sözcüğün sıfat görevini üstlenmesine ortaç (sıfat-fiil) denir.

C) Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983) on iki yaşında şiir yazmaya başlamış.

D) (Cemal Bey) beni anlamanız için çok okumanız gerekir.

14) Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sayılarla yazılmış tarihlerde gün, ay ve yılı ayırmada virgül kullanılır.

B) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan gibi sözcükler çekim eki aldığında kesme işaretiyle ayrılır.

C) Sözcüğün fiil olduğunu göstermek amacıyla eğik çizgi kullanılır.

D) Ara sözlerin başında ve sonunda tek tırnak işareti kullanılır.

Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-C, 2-A, 3-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-D, 8-C, 9-A, 10-C, 11-A, 12-A, 13-D, 14-B

Testi indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın