8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları. A ve B diye iki gruba ayırdığım soruları bilgisayarınıza indirip düzenleme yapmadan çıktısını alabilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

“A” Grubu

Öğrencilerden “bilmek” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Üzerinde bilmek kelimesinin farklı anlamlarını taşıyan renkli piramit.

1) Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) “Bu haberle hayal kırıklığı yaşadığınızı biliyorum.” örneği %20’lik dilimin içinde gösterilir.

B) “Arabam olmasa da sürmeyi öteden beri bilirim.” örneği %25’lik dilimin içinde gösterilir.

C) “Saç tıraşını yapmayı az çok bilirim.” örneği en yüksek dilimin içinde yer alır.

D) “Bu işi oldu bil.”, “Çalışmalarımız zamanında bitmezse senden bilirim.” örnekleri en küçük dilimlere aittir.


2) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) Gözündeki sıcak bakış insana huzur veriyordu.

B) Duyduğu sesten irkilen adam birden geriye baktı.

C) Yokuşlu yolda yorulan kadın grubun arkasında kaldı.

D) Kaybolan küpeyi bulmak için halının altına bile bakmışlar.


3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “keskin” sözcüğü “öngörmek, sezmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Dışarıdaki keskin soğuğa rağmen içerisi ideal bir ısı sunuyordu.

B) Olayların bu yönde gelişebileceğini önceden kestirebilmiştim.

C) Çoban, keskin gözleriyle çevredeki canlılara bakıyordu.

D) Keskin bir makası eline alıp pantolonun paçasını düzeltmeye başladı.


4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamları karşılarına yanlış verilmiştir?

A) Değişen dünyada aynı kalan insanlar yenilgiye bir adım daha yakındır. (değişmeyen)

B) Sıkı bir çalışmayla satışa hazır pek çok gömlek çıkardık. (üretmek)

C) Şampiyon olan takımın taraftarları meydana döküldü. (toplanmak, birikmek)

D) Giydiği geniş bir tişörtle herkesin dikkatini çekti. (hoşgörülü)


İsim-fiiller, yapılan işe verilen isimlerdir. Fiil soylu sözcüklerin -ma/-me, -ış/-iş/-uş/-üş, -mak/-mek eklerinden birini almasıyla oluşur. Bu ekler “mayışmak” şeklinde kodlanır.

Örnek: “Bahçeye çıkıp biraz yürüyüş yaptım.” Cümlesinde “yürüyüş” kelimesi “-üş” ekini almış bir isim-fiildir.

5) Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?

A) Sandalyenin üzerine çıkıp gelinle damadı izledi.

B) Annemin sarması oldukça lezzetliydi.

C) Sen gelene kadar köpeği ben tutarım.

D) İlçe genelinde yol yapım çalışması var.


Gerek içeriğiyle gerekse tasarımlarıyla göz dolduran bu edebiyat dergisinin kendi alanında yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Ayrıca edebiyata gönül veren genç kalemlere fırsat verecek, böylece onlara kendilerini gösterme fırsatı da tanıyacak.

6) Bu parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7


Günümüze kadar hakkında yazılmamış bir konu yoktur. Bu nedenle kimsenin yazmadığı konu aramak boşunadır. Önemli olan anlatımda biricik olmaktır.

7) Yukarıdaki parçayla aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Farklı anlatım yollarını kullanmak gerekir.

B) Önemli olan neyi değil, nasıl anlattığındır.

C) Anlatımda bize has yönlerin olması gerekir.

D) Kısa ama öz anlatımın olması gerekir.


8) Aşağıdaki neden – sonuç cümlelerinden hangisinde sonuç, nedenden önce kullanılmıştır?

A) Geçen hafta anlatılan konunun tekrarı yapılacak.

B) Mutfağa girdiğimde çay suyunun kaynadığını gördüm.

C) Çevresinde kimse kalmamıştı, sürekli küstüğü için.

D) Odasında girmiş tek başına müzik dinliyordu.


“Edebiyat, toplumsal hafızanın taşıyıcısıdır.”

9) Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca en yakındır?

A) Edebiyat, insanlar arası ilişkiyi düzeltir.

B) Toplumsal sorunların düzeltilmesinde edebiyatın önemi büyüktür.

C) Edebiyat, toplumun yaşadıklarını geleceğe aktarır.

D) Edebi eserde tolumun ürettiklerini açıklama gayesi bulunur.


Parkta biraz yürüdükten sonra uygun bir banka oturup dinlendik. Park diyorum ama aslında açık alan çöplüğüne dönmüş bir yerdi burası. Sabahları temizlense de akşamleyin çimlerin üzerinde piknikçilerden kalan atıklar, bisiklet yolunda pet şişeler, yürüyüş alanında ise çekirdek kabukları…

10) Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yararlanılmıştır?

A) Tanımlama – açıklama

B) Öyküleme – betimleme

C) Öyküleme – tartışma

D) Benzetme – açıklama


I. Kitaptaki karakterler çok net çizilmiş olmalı.

II. Okuyucu hangi tarafı seçeceği konusunda kararsızlığa düşürülmemeli.

III. Okuyucu, çıtasını daha da yükseltmeli.

IV. Kitapta iyi ve kötü çok net bir şekilde verilmeli.

11) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir görüş içermektedir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.


12) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur?

A) Dönemine tanıklık edecek bir yazarın kendi dilini, kültürünü, inanışını, coğrafyasını, insanlar arası ilişkileri iyi bilmesi gerekir.

B) Edindiği tecrübeyi kendinde tutmayan, başkalarıyla paylaşıp onlara faydalı olmayı amaç edinen bir kişiydi.

C) Yazmayı planladığım roman, Toroslardaki Yörüklerin yaşam zorluğunu gözler önüne serecek.

D) Birçok başarıya imza atmış bir sporcunun böyle basit bir hata yüzünden elenmesi, sevenlerini üzdü.


“Denizden karaya esen rüzgâr, yaz başında denizin mis gibi kokusunu ve selamını getirdi bize.”

13) Bu cümlenin ögeleri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem / Yer Tamlayıcısı

B) Yer Tamlayıcısı / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem / Özne

C) Nesne / Zarf Tümleci / Yer Tamlayıcısı / Yüklem / Özne

D) Özne / Yer Tamlayıcısı / Zarf Tümleci / Yüklem / Nesne


“İşletim sistemi yüklü olmayan bir bilgisayara uygulama yüklenemez.”

14) Bu cümlede yüklemin çatısı aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Yazılıdaki soruların basit olduğunu söyledi.

B) Pandeminin olduğu günlerde internet alışverişleri arttı.

C) Satılık ev ilanlarına bakmak için telefonu aldı.

D) Etkili bir iletişimin temelinde samimiyet aranır.


“Şiddetli rüzgâr feribot seferlerinin aksamasını sağladı.”

15) Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

C) Sıralama hatası

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı


16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Akrabalarımızın bir bölümü Hollanda’da yaşıyor.

B) Antalya’da turizm açısından önemli bir şehirdir.

C) Trene binip memleketi K…’dan ayrıldı.

D) Tava’nın renginde değişme olduğunu söyledi.


17) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Tercihlerimde hataya düşmemek için okulları olumlu ve olumsuz yanları ile tartarak sıralıyorum.

B) Bizim çocukluğumuzda üzerine ev yapılmamış arsalarda top oynanırdı, şimdiki çocuklar ise bilgisayarlarda futbol oynuyor.

C) İsterseniz kütüphaneden kitapları alıp eve götürebilir, isterseniz okuma odalarına geçebilirsiniz.

D) Yazar yeni kitabında aile içi iletişim sorunlarını anlatmış, bunu yaparken kuşaklar arası çatışmayı da gözler önüne sermeyi başarmış.


Cemal, İhsan, Arzu, Birgül ve Polat bir giyim mağazasına gidip kendilerine pantolon ya da kazak almışlardır. Herkesin yalnızca bir ürün aldığı alışverişle ilgili şunlar bilinmektedir:

– 2 kişi pantolon, 3 kişi kazak almıştır.

– İhsan’la Polat’ın aldıkları kıyafet aynıdır.

– Cemal ile Birgül’ün aldıkları ürün ayrıdır.

18) Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Arzu pantolon almıştır.

B) İhsan kazak almıştır.

C) Polat pantolon almıştır.

D) Cemal pantolon almıştır.


19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Türkçe Dünya’nın en köklü dillerindendir. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşmayı başarmış dilimiz günümüzde yabancı dillerin istilasına uğramış ( I ) yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır ( II ) Bun da özellikle dilimize gereken önemi vermeyişimiz büyük etkendir. Peki ( III ) o halde ne yapmalıyız ( IV ) Öncelikle bir milletin birliğini, benliğini, bilincini, hatırasını yani kültürünü oluşturan temel unsurun dil olduğunu bilmek gerekir. Zaten bu bilinçle yapılması gerekenler kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

19) Bu metindeki yazım yanlışları aşağıdaki kurallardan hangilerine uyulmamasından kaynaklamıştır?

A) Anlam kaybına uğrayan birleşik yapılı sözcükler bitişik yazılır. Bağlaç olan “de”ler ayrı yazılır.

B) Gezegen ve yıldız isimleri terim anlamda kullanılmazsa küçük harfle başlar. Özel isimler büyük harfle başlar.

C) Ek olan “de”ler bitişik yazılır, içinde ses olayı görülmeyen birleşik yapılı fiiller ayrı yazılır.

D) Terim anlamda kullanılmayan gezegen isimleri küçük harfle başlar. Ek olan “de”ler bitişik yazılır.


20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A) Yazar, gerçeğin kendisini vermek yerine parçalarını serpiştirmiş yapıtında.

B) Yürüyüşümü yaptıktan sonra eve geçer, biraz dinlendikten sonra evde duş alırım.

C) Bana yapılan haksızlıklara kızmamam onunla iyi, kötü günlerimin olmasındandır.

D) Elektriklerin sık sık kesilmesi apartmanın 5, 6 ve 7. katlarındaki sigortaların bozulmasına neden oldu.


8. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları “a” grubunu indirmek için tıklayınız.

A grubu cevap anahtarı için tıklayınız.

1-B, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 6-A, 7-D, 8-C, 9-C, 10-B, 11-C, 12-B, 13-A, 14-D, 15-D, 16-B, 17-A, 18-C, 19-D, 20-C


8. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları “b” grubunu indirmek için tıklayınız.

B grubu cevap anahtarı için tıklayınız.

1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-D, 6-B, 7-A, 8-C, 9-D, 10-C, 11-B, 12-A, 13-B, 14-D, 15-D, 16-A, 17-D, 18-C, 19-C, 20-B

8. sınıf Türkçe konu anlatımı için tıklayınız.

Yorum yapın