8. Sınıf Türkçe Konuları

8. sınıf Türkçe konuları üzerinde bazı düzenlemeler olsa da anlam bilgisi, dil bilgisi, yazım ve noktalama bilgisi bu dersin ana hatlarıdır. İşlenen konular, üniversite sınavına kadar birçok ölçme ve değerlendirme sisteminde karşınıza çıkmaktadır. LGS’de de aşağıdaki konulardan sorumlu olmanız, bu konulara önem vermeniz gerektiği anlamına gelir. İşte, 8. sınıf Türkçe konuları ve alt başlıkları:

8. sınıf Türkçe konuları neler? 8. sınıfta işlenen Türkçe konuların ana ve alt başlıklarını sizler için sıraladım. İşte, 8. sınıf Türkçe konuları:

8. Sınıf Türkçe Konuları

1. Fiilimsi

İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil

2. Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Çok anlamlılık, terim anlam, eş anlam, yakın anlam, zıt (karşıt) anlam, eş sesli (sesteş) sözcükler, somut ve soyut anlam, nicel ve nitel anlam, ad aktarması (mecazı mürsel), dolaylama, duyular arası aktarma, yansıma sözcükler, ikilemeler, deyimler, sözcük ve söz gruplarının cümlede kazandığı anlam.

3. Cümlenin Ögeleri

Temel ögeler (yüklem, özne), yardımcı ögeler (nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci), vurgulanan öge ve ara söz.

4. Cümlede Anlam

Öznel, nesnel, doğrudan, dolaylı anlatım; amaç, neden, koşul cümleleri; yakın, karşıt, örtülü anlam; tanım, içerik, üslup, aşamalı durum, karşılaştırma, olasılık, varsayım, öneri, tasarı, eleştiri, öz eleştiri, yakınma, sitem, pişmanlık, hayıflanma, küçümseme, azımsama, ön yargı (peşin hüküm), beğenme, beklenti, gerçekleşmemiş beklenti, özlem, kaygı, şaşırma ve kararsızlık cümleleri.

5. Fiilde Çatı

Öznesine göre çatılar (etken, edilgen) ve nesnesine göre çatılar (geçişli, geçişsiz)

6. Paragrafta Anlam

Paragrafta konu, başlık, ana fikir, yardımcı fikir, anahtar sözcükler, paragrafın bölümleri, paragraf tamamlama, paragraf oluşturma, paragrafın akışını bozan cümle, paragrafı ikiye bölme, paragrafta cümlelerin yerini değiştirme, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, hikâyenin unsurları, paragrafta kullanılan duyular, anlatımın özellikleri, anlatıcı türleri ve bakış açıları

8. sınıf Türkçe dersi konularının sıralandığı kutucuk.

7. Yazım Kuralları

Büyük harflerin yazımı, sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, “de”, “ki” ve “mi”lerin yazımı, ikilemeler ve pekiştirme sözcüklerinin yazımı, birleşik sözcüklerin yazımı ve bazı sözcüklerin doğru yazımı

8. Noktalama İşaretleri

Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi (konuşma çizgisi), tırnak işareti, tek tırnak işareti, eğik çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti ve denden işareti.

9. Cümle Türleri

Anlamına Göre Cümleler

 • Olumlu Cümle
 • Olumsuz Cümle
 • Soru Cümlesi
 • Ünlem Cümlesi

Yüklemin Yerine Göre Cümleler

 • Kurallı Cümle
 • Devrik Cümle
 • Eksiltili Cümle

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

 • Fiil (Eylem) Cümlesi
 • İsim Cümlesi

Yapısına Göre Cümleler

 • Basit (Tek Yüklemli) Cümle
 • Birleşik (Fiilimsi Bulunan) Cümle
 • Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümle
 • Bağlı (Bağlacı Olan) Cümle

10. Metin Türleri

Olay Yazıları

 • Öykü (Hikâye)
 • Roman
 • Masal
 • Fabl (Öykünce)
 • Destan
 • Efsane (Söylence)
 • Günlük (Günce)
 • Anı (Hatıra)
 • Tiyatro

Düşünce Yazıları

 • Deneme
 • Makale
 • Fıkra (Köşe Yazıısı)
 • Sohbet (Söyleşi)
 • Eleştiri (Tenkit)
 • Nutuk (Söylev)

Bildirme Yazıları

 • Biyografi (Yaşam Öyküsü)
 • Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)
 • Gezi Yazısı (Seyahatname)
 • Haber Yazısı
 • Röportaj
 • Mektup
 • Tutanak
 • Dilekçe

Konusuna Göre Şiir Türleri

 • Lirik (Duygusal) Şiir
 • Didaktik (Öğretici) Şiir
 • Epik (Destansı) Şiir
 • Pastoral Şiir (Doğa Şiiri)
 • Satirik (Yergisel) Şiir

11. Söz Sanatları:

 • Abartma (Mübalağa)
 • Benzetme (Teşbih)
 • Kişileştirme (Teşhis)
 • Konuşturma (İntak)
 • Karşıtlık (Tezat)
 • Ad Aktarması (Mecazımürsel)
 • Dolaylama
 • Mecazlı İfade

12. Anlatım Bozukluğu:

Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

 • Gereksiz Sözcük Kullanımı
 • Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı
 • Deyim Hatası
 • Sıralama ve Mantık Hatası
 • Anlam (Kişi) Belirsizliği

Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu

 • Özne – Yüklem Uyumsuzluğu
 • Öge Eksikliği
 • Ek Yanlışlığı
 • Tamlama Hatası
 • Çatı Uyuşmazlığı
 • Bağlaç Hatası
 • Ek Eylem Eksikliği
 • Fiilimsi Hatası

13. Sözel Mantık

14. Görsel, Grafik ve Tablo

İnfografik (bilgilendirme grafiği) tasarım, görsel, afiş ve tablo yorumlama.

Değerli Öğrenciler, bildiğiniz gibi 8. sınıfta işlenen Türkçe konularının birçoğu LGS'de çıkmaktadır. İşte, LGS'de çıkmış Türkçe sorularının yıllara göre dağılımı:
2018-2023 yılları arası LGS Türkçe dersi konulara göre soru dağılımını gösteren tablo.

Konular Hakkında Değerlendirmelerim

Soru Dağılımı Hakkında Yorumlarım

Tabloda da gördüğünüz gibi okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçen LGS Türkçe soruları çoğunlukla sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam konularından oluşmaktadır. Bunun dışında görsel yorumlama ve sözel mantık sorularına yer verilmektedir. Bu konulardan hepsini doğru yapmanız durumunda yaklaşık 15 netiniz olur. (LGS 2021 hariç) Bunun dışında yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden yaklaşık birer tane soru çıkar. LGS Türkçede en az çıkan konu dil bilgisidir. (fiilimsi, cümlenin ögeleri, fiilde çatı, cümle türleri, anlatım bozukluğu) Ancak 20 neti hedeflemeniz için bu konuları da bilmeniz gerekir.

8. Sınıf Türkçe Konuları Hakkında Yorumlarım

Fiilimsi: En basit ve keyifli dil bilgisi konularından biridir. Sene başında işlenen bu konuda sıkıntı çekmemek için işlendiği andan itibaren konuya gereken önemi vermeli, tekrarları yapmalı ve konuyla ilgili bol bol soru çözmelisiniz. Çünkü LGS’de fiilimsi sorusu genelde çıkmaktadır.

Sözcükte Anlam

Hemen her sene aşina olduğunuz bir konu ve oldukça basit ancak LGS’de bazen dikkat isteyen soru çeşitleri çıkabiliyor o yüzden bol bol test çözmekte fayda var.

Cümlenin Ögeleri

Fiilimsiye göre biraz daha zordur ancak yüklem dışındaki her öge belli başlı sorularla bulunur. Onları bulmak için sorduğunuz soruları aklınızda tutarsanız testlerde daha pratik olursunuz.

Cümlede Anlam

En basit anlam bilgisi konularından biridir ancak alt başlıklarının fazla olması tekrar yapmanızı gerektirebilir. Ayrıca LGS’de bu konuyla alakalı yorum soruları çıkmaktadır, o yüzden yeni nesil sorulara yönelmeniz gerekir.

Fiilde Çatı

En basit dil bilgisi konusudur. Hatta 8. sınıf dil bilgisi konularına göre daha kısa sürede işlenir. Yeter ki gereksiz detaylara takılmak yerine pratik yöntemler aktarılsın.

Paragrafta Anlam

LGS’nin en önemli konularından biridir. Hemen her sene işlenen bu konuyla ilgili testlerde hatayı en aza indirmek için bol bol kitap okumanız ve yeni nesil soru çözmeniz gerekir.

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Geçen senelerden iyi bildiğiniz bu iki konuda LGS’de hemen her sene soru çıkmaktadır. Çabuk unutabildiği için ara sıra tekrar etmekte ve konuyla alakalı test çözmekte fayda var. Ayrıca önemli bölümlerini not olarak duvara ya da panoya asmak ve ara sıra bakmak aklıda kalmasını kolaylaştıracaktır.

Cümle Türleri

4 alt başlıktan oluşan bu konunun ilk 3 başlığını zaten geçen senelerden biliyor olmanız gerekir. İlk kez işleyeceğiniz bölüm, son bölüm yani “Yapısına Göre Cümleler” başlığıdır. Konunun gereksiz detaylardan arınmış, pratik yönlerini kavradığınızda oldukça basit olduğunu göreceksiniz.

Metin Türleri ve Söz Sanatları

Bu konunun çoğu geçen sene işlenmiş, bu sene sadece üzerine bazı eklemeler yapılacak. O yüzden sıkıntı çekeceğinizi sanmıyorum. İşledikten sonra yeter ki konuyla alakal bol bol test çözün.

Anlatım Bozukluğu

Geçen sene “Anlama Dayalı Bozukluklar” bölümünü işlediğiniz için bu sene konuyla alakalı yükünüz fazla olmayacak. “Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu” konusunu iyi anlamak için bu seneki dil bilgisi, özellikle “Cümlenin Ögeleri” konusunu iyi bilmeniz gerekir.

Sözel Mantık

Yeni sınav sistemi LGS ile 8. sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu, kimileri için zor olsa da birçok öğrencinin sevdiği bir soru şeklidir. Konuyla alakalı pratiğinizi geliştirmek için bol bol sözel mantık sorusu çözmeniz gerekir.

Görsel, Grafik ve Tablo Soruları

Bir ünite değildir; paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam, düz yazı türleri gibi Türkçe konularını ölçmek için kullanılan soru kalıbıdır (şekil.) Amaç öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama ve dikkat düzeyini ölçmektir. O yüzden bu tür soru şekillerinin olduğu yeni nesil soru bankasından test çözerek pratiğinizi geliştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

8. Sınıf 2023 Türkçe Konuları Değişti mi?

Genel konularda önceki seneye göre bir değişiklik bilgisi alınmadı ancak bu doğrultuda yapılan bir değişim olursa burada düzeltme yapılacaktır.

8. Sınıf Türkçe Konuları Sırasıyla Hangileri?

Türkçe dersi, okullarda bildiğiniz üzere ünite şeklinde işlenmekte. Yani “A” ünitesi içinde sözcükte anlam, cümlede anlam, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi konuların bazı bölümlerini içermekte. Böyle olunca sırayla işlenen konudan bahsetmek güç. Dikkat ederseniz farklı yayınların soru bankalarının konu dağılımları aynı olmayabiliyor. Ben de yukarıda yayımladığım konu dağılımını bazı etkenleri dikkate alarak (okulda işlenme önceliği, zorluk, devamı niteliğinde olması, çabuk unutulması…) hazırladım.

8. Sınıf Türkçe MEB Konuları ile LGS Konuları Farklı mı?

Hayır, konular aynı. Hatta müfredata ve plana bağlı kalınan bir çalışma ortamında hemen her öğrenci LGS sınavlarına çalışma imkânı bulabilecektir.

8. Sınıf Türkçe Dersinde Kaç Ünite Var?

Üniteyle konuyu kastediyorsak yukarıdaki listede gördüğünüz gibi 12 konudan bahsedebiliriz:

 1. Fiilimsi
 2. Sözcükte Anlam
 3. Cümlenin Ögeleri
 4. Cümlede Anlam
 5. Fiilde Çatı
 6. Paragrafta Anlam
 7. Yazım Kuralları
 8. Noktalama İşaretleri
 9. Cümle Türleri
 10. Metin Türleri
 11. Söz Sanatlar
 12. Anlatım Bozukluğu

Son iki başlık (Sözel Mantık, Görsel – Grafik ve Tablo) konu değil, soru kalıplarıdır. Bu nedenle listede yer almamıştır.

“8. Sınıf Türkçe Konuları” üzerine bir yorum

Yorum yapın