TYT Türkçe Dersi

Detaylı konu anlatımları, püf noktaları, örnekler üzerinden taktikler, motivasyon yazıları, çalışma programları… YKS / TYT Türkçe dersi içeriklerine anında ulaşmak mı istiyorsunuz o halde hemen devam ediniz.

TYT Türkçe Dersi Soru Dağılımı

Üzerinde kalem, yanan mum, yıldız simgesinin olduğu bir masada not defteri görseli ve o not defterinin sayfasında "TYT Türkçe Dersi" başlığı, aşağısında "Konu Listesi, Alt Başlıklar, Bilgilendirme, Motivasyon, Sıkça Sorulan Sorular" yazıları ve en altta "Pratik Çalışma" logosu.
Ulaşmak istediğiniz konuya tıklayınız.

TYT Türkçe Dersi Konu Listesi

I. Sözcükte Anlam (Konu Anlatımı)

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Temel Anlam ve Yan Anlam

Çok Anlamlılık

Terim Anlam

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırma

Eş Anlam

Yakın Anlam

Zıt (Karşıt) Anlam

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

İnsandan Doğaya Aktarma

Somut ve Soyut Anlam

Somutlama

Soyutlama

Nicel ve Nitel Anlam

Dolaylama

Ad Aktarması (Mecazımürsel)

Güzel Adlandırma

Duyular Arası Aktarma

Yansıma Sözcükler

Yansıma Sözcükler (Yeni)

İkilemeler

Genel ve Özel Anlam

Deyimler


II. Cümlede Anlam (Konu Anlatımı)

Öznel Anlam ve Nesnel Anlam

Doğrudan Anlatım

Dolaylı Anlatım

Amaç Sonuç Cümleleri

Amaç Sonuç Cümlesi Nedir, Nasıl Bulunur?

Neden Sonuç Cümleleri

Koşul Sonuç Cümleleri

Aynı ve Yakın Anlamlı Cümleler

Çelişen Cümleler

Karşıt Anlamlı Cümleler

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

Açıklama Cümlesi

İçerik Cümlesi

Üslup Cümlesi

Aşamalı Durum Bildiren Cümle

Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler

Karşılaştırma Cümlesi

Açıklama Bildiren Cümle

Olasılık (İhtimal) ve Tahmin Cümlesi

Varsayım Cümlesi

Öneri Cümlesi

Tasarı Cümlesi

Eleştiri Cümlesi

Öz Eleştiri Cümlesi

Yakınma Cümlesi

Sitem Cümlesi

Hayıflanma ve Pişmanlık Cümlesi

Küçümseme Cümlesi

Azımsama Cümlesi

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi

Beğenme Cümlesi

Benzetme Cümlesi

Kişileştirme Cümlesi

Abartma Cümlesi

Abartma Cümlesi – Yeni

Konuşturma Cümlesi

İşlev Bildiren Cümleler

Kanıksama Cümlesi

Yadsıma Cümlesi

Beklenti Cümlesi

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Özlem Cümlesi

Kaygı Cümlesi

Şaşırma Cümlesi

Kararsızlık Cümlesi

Anlamına Göre Atasözleri

Atasözleri Sözlüğü

Görsellerle Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)


III. TYT Türkçe Dersi Paragrafta Anlam

Paragrafın Konusu

Paragrafta Başlık

Ana Fikir

Ana Fikir (Detaylı Anlatım)

Paragrafta Yardımcı Fikir

Anahtar Sözcükler

Paragrafın Bölümleri

Paragraf Tamamlama

Paragraf Oluşturma

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme

Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatımın Özellikleri

Hikâyenin Unsurları

Paragrafta Kullanılan Duyular

Anlatımın Özellikleri

Anlatıcı Türleri

Bakış Açıları

Öğretici Metinler


IV. Ses Bilgisi

Ses Olayları

Ünlü Uyumları


V. Yazım Kuralları (Konu Anlatımı)

Büyük Harflerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de”, “ki” ve “mi”lerin Yazımı

İkilemeler ve Pekiştirme Sözcüklerinin Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı


VI. Noktalama İşaretleri

Nokta

Virgül

Noktalı Virgül

İki Nokta

Üç Nokta

Soru İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)

Tırnak İşareti

Tek Tırnak İşareti

Eğik Çizgi

Yay Ayraç

Köşeli Ayraç

Kesme İşareti

Denden İşareti


VII. Kök, Ek ve Yapı Bilgisi

A) Kökler

1) İsim Kökü

2) Fiil Kökü

3) Sesteş Kökler

4) Kökteş Kökler (Ortak Kök)

B) Ekler

1) Çekim Ekleri

3) Fiil Çekim Ekleri

C) Yapım Ekleri

1) İsimden İsim Yapan Ekler

2) İsimden Fiil Yapan Ekler

3) Fiilden İsim Yapan Ekler

4) Fiilden Fiil Yapan Ekler

D) Sözcükte Yapı

1) Basit Yapılı Sözcükler

2) Türemiş Yapılı Sözcükler

3) Birleşik Yapılı Sözcükler


VIII. TYT Türkçe Dersi Sözcük Türleri

İsimler (Ad)

İsim Tamlaması

Zamirler (Adıl)

Tamlamalar

Zarflar (Belirteç)

Edatlar (İlgeç)

Bağlaçlar

Ünlemler

Kalıplaşmış Söz Grupları: Pekiştirmeler,


IX. Fiiller (Eylemler)

A) Anlamına Göre Fiiller

1) İş (Kılış) Fiili

2) Durum Fiili

3) Oluş Fiili

B) Çekimli Fiiller

1) Kip Ekleri

Haber Kipleri

Dilek Kipleri

2) Kişi Ekleri

1. Tekil Şahıs Eki

2. Tekil Şahıs Eki

3. Tekil Şahıs Eki

1. Çoğul Şahıs Eki

2. Çoğul Şahıs Eki

3. Çoğul Şahıs Eki

C) Fiilde Kip (Anlam, Zaman) Kayması

Ç) Basit ve Birleşik Çekimli (Zamanlı) Fiiller

D) Ek Fiiller (Ek Eylemler)

E) Fiilde Yapı

1) Basit Yapılı Fiiller
2) Türemiş Yapılı Fiiller
3) Birleşik Yapılı Fiiller

Kurallı Birleşik Fiiller

Yardımcı Eylemle Birleşmiş Fiiller

Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Fiiller


X. Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı

İsim Fiil Örnekleri Nelerdir?

Sıfat Fiil (Ortaç, Ön Ad Eylem)

Zarf Fiil (Bağ Fiil, Ulaç)

Fiilimsilerin Özellikleri

Fiilimsilerin Önemli Özellikleri

Fiilimsi Bulma Taktikleri

Eke Göre Fiilimsi Örnekleri

Fiilimsiyle ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Fiilimsi Sunusu (Animasyonlu Anlatım)

Fiilimsi Pratik Özet

Kalıplaşmış Sıfat Fiil

Adlaşmış Sıfat Fiil

Kalıcı İsim

Fiilimsi Çalışma Kâğıdı


XI. Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

B) Yardımcı Ögeler

Tümleç Nedir? Nasıl Bulunur?

Nesne (Düz Tümleç)

Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)

Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı)

Edatlı Tümleç

C) Vurgulanan Öge

D) Ara Söz Konu Anlatımı

Cümle İçi Unsur

Cümle Dışı Unsur (Ara Cümle)

Cümlenin Ögeleriyle ilgili Bazı Önemli Kavramlar: Eş Görevli Kelime ve Kelime Grupları


XII. Fiilde Çatı (Konu Anlatımı)

A) Öznesine Göre Fiilde Çatı

Etken Çatı

Edilgen Çatı

Dönüşlü Çatı

İşteş Çatı

B) Nesnesine Göre Fiilde Çatı

Geçişli Çatı

Geçişsiz Çatı

Oldurgan Çatı

Ettirgen Çatı


XIII. TYT Türkçe Dersi Cümle Türleri

A) Anlamına Göre Cümleler:

Olumlu Cümlesi

Olumsuz Cümlesi

Soru Cümlesi

Ünlem Cümlesi

B) Yüklemin Yerine (Öge Dizilişine) Göre Cümleler:

Kurallı Cümle

Devrik Cümle

Eksiltili Cümle

C) Yüklemin Türüne Göre Cümleler:

Fiil Cümlesi

İsim Cümlesi Nedir, Nasıl Bulunur?

D) Yapısına Göre Cümleler

1) Basit (Tek Yüklemli, Tek Yargılı) Cümle
2) Birleşik Cümle

Girişik Birleşik Cümle

Şartlı Birleşik Cümle

“ki”li Birleşik Cümle

İç İçe Girmiş Birleşik Cümle

3) Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümle

Bağımlı Sıralı Cümle

Bağımsız Sıralı Cümle

4) Bağlı (Bağlacı Olan) Cümle

Bağımlı Bağlı Cümle

Bağımsız Bağlı Cümle


XIV. TYT Türkçe Dersi Anlatım Bozukluğu

A) Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

1) Gereksiz Sözcük Kullanımı

2) Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı

3) Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

4) Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı

5) Deyim Hatası

6) Sıralama ve Mantık Hatası

7) Anlam (Kişi) Belirsizliği

B) Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu

1) Özne – Yüklem Uyumsuzluğu

2) Öge Eksikliği

3) Ek Yanlışlığı

4) Tamlama Hatası

5) Çatı Uyuşmazlığı

6) Bağlaç Hatası

7) Ek Eylem Eksikliği

8) Fiilimsi Hatası


TYT Türkçe Dersi Bilgilendirme

Türkçe KonularıAradığınız bulamadınız mı? TYT Türkçe dersi hakkında daha çok içeriğe ulaşmak için tıklayınız.

Beni Instagram üzerinden takip ediniz.


Sıkça Sorulan Sorular

TYT Türkçe çalışmaya nereden başlamalıyım?

TYT Türkçe dersini; anlam bilgisi, dil bilgisi, yazım ve noktalama olmak üzere 3 ana bölüme ayırırız. Genellikle sizin düzeyiniz ve çalışma temponuza göre belirlemeniz gerekir ancak bu konuda bir öneri istiyorsanız iki koldan ilerleyebilirsiniz. Haftanın bir günü anlam bilgisi, bir günü de dil bilgisi olabilir. Konu yükü hafifleyince -fazla geç kalmayın- yazım ve noktalama bölümüne geçebilirsiniz.

TYT Türkçe en çok hangi konudan soru çıkar?

Geçmiş yıllara baktığınızda genellikle anlam bilgisi dediğimiz sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam konusundan soru çıkıyor.