TYT Türkçe Dersi

Detaylı konu anlatımları, püf noktaları, örnekler üzerinden taktikler, motivasyon yazıları, çalışma programları… İşte, YKS / TYT Türkçe dersi

TYT Türkçe Dersi Soru Dağılımı

Ulaşmak istediğiniz konuya tıklayınız.

TYT Türkçe Dersi Konu Listesi

TYT Türkçe Konuları

I. Sözcükte Anlam (Konu Anlatımı)

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Temel Anlam ve Yan Anlam

Çok Anlamlılık

Terim Anlam

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırma

Eş Anlam

Yakın Anlam

Zıt (Karşıt) Anlam

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

İnsandan Doğaya Aktarma

Somut ve Soyut Anlam

Somutlama

Soyutlama

Nicel ve Nitel Anlam

Dolaylama

Ad Aktarması (Mecazımürsel)

Güzel Adlandırma

Duyular Arası Aktarma

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Genel ve Özel Anlam

Deyimler


II. Cümlede Anlam

Öznel Anlam ve Nesnel Anlam

Doğrudan Anlatım

Dolaylı Anlatım

Amaç Sonuç Cümleleri

Amaç Sonuç Cümlesi Nedir, Nasıl Bulunur?

Neden Sonuç Cümleleri

Koşul Sonuç Cümleleri

Aynı ve Yakın Anlamlı Cümleler

Çelişen Cümleler

Karşıt Anlamlı Cümleler

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

Açıklama Cümlesi

İçerik Cümlesi

Üslup Cümlesi

Aşamalı Durum Bildiren Cümle

Karşılaştırma Cümlesi

Açıklama Bildiren Cümle

Olasılık (İhtimal) ve Tahmin Cümlesi

Varsayım Cümlesi

Öneri Cümlesi

Tasarı Cümlesi

Eleştiri Cümlesi

Öz Eleştiri Cümlesi

Yakınma Cümlesi

Sitem Cümlesi

Hayıflanma ve Pişmanlık Cümlesi

Küçümseme Cümlesi

Azımsama Cümlesi

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi

Beğenme Cümlesi

Benzetme Cümlesi

Kişileştirme Cümlesi

Abartma Cümlesi

Konuşturma Cümlesi

İşlev Bildiren Cümleler

Kanıksama Cümlesi

Yadsıma Cümlesi

Beklenti Cümlesi

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Özlem Cümlesi

Kaygı Cümlesi

Şaşırma Cümlesi

Kararsızlık Cümlesi

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)


III. Paragrafta Anlam

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Fikir

Paragrafta Yardımcı Fikir

Paragrafta Anahtar Sözcükler

Paragrafın Bölümleri

Paragraf Tamamlama

Paragraf Oluşturma

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme

Anlatım Biçimleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatımın Özellikleri

Hikâyenin Unsurları

Paragrafta Kullanılan Duyular

Anlatımın Özellikleri

Anlatıcı Türleri

Bakış Açıları

Öğretici Metinler


IV. Ses Bilgisi

Ses Olayları

Ünlü Uyumları


V. Yazım Kuralları (Konu Anlatımı)

Büyük Harflerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de”, “ki” ve “mi”lerin Yazımı

İkilemeler ve Pekiştirme Sözcüklerinin Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı


VI. Noktalama İşaretleri

Nokta

Virgül

Noktalı Virgül

İki Nokta

Üç Nokta

Soru İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)

Tırnak İşareti

Tek Tırnak İşareti

Eğik Çizgi

Yay Ayraç

Köşeli Ayraç

Kesme İşareti

Denden İşareti


VII. Kök, Ek ve Yapı Bilgisi

A) Kökler

1) İsim Kökü

2) Fiil Kökü

3) Sesteş Kökler

4) Kökteş Kökler (Ortak Kök)

B) Ekler

1) Çekim Ekleri

2) İsim Çekim Ekleri

3) Fiil Çekim Ekleri

C) Yapım Ekleri

1) İsimden İsim Yapan Ekler

2) İsimden Fiil Yapan Ekler

3) Fiilden İsim Yapan Ekler

4) Fiilden Fiil Yapan Ekler

D) Sözcükte Yapı

1) Basit Yapılı Sözcükler

2) Türemiş Yapılı Sözcükler

3) Birleşik Yapılı Sözcükler


VIII. Sözcük Türleri

İsimler (Ad)

Zamirler (Adıl)

Sıfatlar (Ön Ad)

Tamlamalar

Zarflar (Belirteç)

Edatlar (İlgeç)

Bağlaçlar

Ünlemler

Kalıplaşmış Söz Grupları: Pekiştirmeler,


IX. Fiiller (Eylemler)

A) Anlamına Göre Fiiller

1) İş (Kılış) Fiili

2) Durum Fiili

3) Oluş Fiili

B) Çekimli Fiiller

1) Kip Ekleri
 • Haber Kipleri
 • Dilek Kipleri
2) Kişi Ekleri
 • 1. Tekil Şahıs Eki
 • 2. Tekil Şahıs Eki
 • 3. Tekil Şahıs Eki
 • 1. Çoğul Şahıs Eki
 • 2. Çoğul Şahıs Eki
 • 3. Çoğul Şahıs Eki

C) Fiilde Kip (Anlam, Zaman) Kayması

Ç) Basit ve Birleşik Çekimli (Zamanlı) Fiiller

D) Ek Fiiller (Ek Eylemler)

E) Fiilde Yapı

1) Basit Yapılı Fiiller
2) Türemiş Yapılı Fiiller
3) Birleşik Yapılı Fiiller
 • Kurallı Birleşik Fiiller
 • Yardımcı Eylemle Birleşmiş Fiiller
 • Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Fiiller

X. Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı

İsim Fiil (Mastar, Ad Eylem)

Sıfat Fiil (Ortaç, Ön Ad Eylem)

Zarf Fiil (Bağ Fiil, Ulaç)

Fiilimsilerin Özellikleri

Fiilimsilerin Önemli Özellikleri

Fiilimsi Bulma Taktikleri

Eke Göre Fiilimsi Örnekleri

Fiilimsiyle ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Fiilimsi Sunusu (Animasyonlu Anlatım)

Fiilimsi Pratik Özet

Kalıplaşmış Sıfat Fiil

Adlaşmış Sıfat Fiil

Kalıcı İsim

Fiilimsi Çalışma Kâğıdı


XI. Cümlenin Ögeleri

A) Temel Ögeler

1) Yüklem

2) Özne

B) Yardımcı Ögeler

1) Nesne (Düz Tümleç)

2) Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)

3) Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı)

4) Edatlı Tümleç

C) Vurgulanan Öge

D) Ara Söz

1) Cümle İçi Unsur

2) Cümle Dışı Unsur (Ara Cümle)

İşinize Yarayacak Bazı Kavramlar: Eş Görevli Kelime ve Kelime Grupları,


XII. Fiilde Çatı (Konu Anlatımı)

A) Öznesine Göre Fiilde Çatı

1) Etken Çatı

2) Edilgen Çatı

3) Dönüşlü Çatı

4) İşteş Çatı

B) Nesnesine Göre Fiilde Çatı

1) Geçişli Çatı

2) Geçişsiz Çatı

3) Oldurgan Çatı

4) Ettirgen Çatı


XIII. Cümle Türleri

A) Anlamına Göre Cümleler:

1) Olumlu Cümlesi

2) Olumsuz Cümlesi

3) Soru Cümlesi

4) Ünlem Cümlesi

B) Yüklemin Yerine (Öge Dizilişine) Göre Cümleler:

1) Kurallı Cümle

2) Devrik Cümle

3) Eksiltili Cümle

C) Yüklemin Türüne Göre Cümleler:

1) Fiil Cümlesi

2) İsim Cümlesi

D) Yapısına Göre Cümleler

1) Basit (Tek Yüklemli, Tek Yargılı) Cümle
2) Birleşik Cümle
 • Girişik Birleşik Cümle
 • Şartlı Birleşik Cümle
 • “ki”li Birleşik Cümle
 • İç İçe Girmiş Birleşik Cümle
3) Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümle
 • Bağımlı Sıralı Cümle
 • Bağımsız Sıralı Cümle
4) Bağlı (Bağlacı Olan) Cümle
 • Bağımlı Bağlı Cümle
 • Bağımsız Bağlı Cümle

XIV. Anlatım Bozukluğu

A) Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

1) Gereksiz Sözcük Kullanımı

2) Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı

3) Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

4) Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı

5) Deyim Hatası

6) Sıralama ve Mantık Hatası

7) Anlam (Kişi) Belirsizliği

B) Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu

1) Özne – Yüklem Uyumsuzluğu

2) Öge Eksikliği

3) Ek Yanlışlığı

4) Tamlama Hatası

5) Çatı Uyuşmazlığı

6) Bağlaç Hatası

7) Ek Eylem Eksikliği

8) Fiilimsi Hatası


Motivasyon Yazıları

Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

Etkili Ders Çalışma Nedir, Nasıl Çalışılır?

Soru Çözme Tekniği Nedir? Nasıl Soru Çözülür?

Motivasyon Sözleri, Motivasyonu Yüksek Tutmak ve Öneriler

Verimli Ders Çalışma Teknikleri Neler?


Aradığınızı bulamadınız mı? TYT Türkçe dersi hakkında daha çok içeriğe ulaşmak için tıklayınız.