TYT Türkçe Konuları, TYT Türkçe Soru Dağılımı

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Öğrencilerim, bu sayfada YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavında sorumlu olduğunuz Türkçe dersinin konularını ve yıllara göre soru dağılımını paylaştım. Böylece çalışma planınızı hazırlarken hangi konulara ne kadar ağırlık vereceğinizi görebilir, çalışma programınızı ona göre düzenleyebilirsiniz. İşte, TYT Türkçe konuları ve yıllara göre dağılımı:

TYT Türkçe Konuları

I. Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Yan Anlam

Çok Anlamlılık

Terim Anlam

Eş Anlam

Yakın Anlam

Zıt (Karşıt) Anlam

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Deyim Aktarması

Ad Aktarması (Mecazımürsel)

Somut ve Soyut Anlam

Nicel ve Nitel Anlam

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Duyular Arası Aktarma

Somutlama

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Genel ve Özel Anlam

Deyimler


II. Cümlede Anlam

Öznel Anlam

Nesnel Anlam

Doğrudan Anlatım

Dolaylı Anlatım

Amaç Sonuç Cümleleri

Neden Sonuç Cümleleri

Koşul Sonuç Cümleleri

Aynı ve Yakın Anlamlı Cümleler

Çelişen Cümleler

Karşıt Anlamlı Cümleler

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

Açıklama Cümlesi

İçerik Cümlesi

Üslup Cümlesi

Aşamalı Durum Bildiren Cümle

Karşılaştırma Cümlesi

Olasılık Cümlesi

Varsayım Cümlesi

Öneri Cümlesi

Tasarı Cümlesi

Eleştiri Cümlesi

Öz Eleştiri Cümlesi

Yakınma Cümlesi

Sitem Cümlesi

Pişmanlık Cümlesi

Hayıflanma Cümlesi

Küçümseme Cümlesi

Azımsama Cümlesi

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi

Beğenme Cümlesi

Benzetme Cümlesi

Kişileştirme Cümlesi

Abartma Cümlesi

Konuşturma Cümlesi

İşlev Bildiren Cümleler

Kanıksama Cümlesi

Yadsıma Cümlesi

Beklenti Cümlesi

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Özlem Cümlesi

Kaygı Cümlesi

Şaşırma Cümlesi

Kararsızlık Cümlesi

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)


III. Paragrafta Anlam

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Fikir

Paragrafta Yardımcı Fikir

Paragrafta Anahtar Sözcükler

Paragrafın Bölümleri

Paragraf Tamamlama

Paragraf Oluşturma

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme

Anlatım Biçimleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatımın Özellikleri

Hikâyenin Unsurları

Paragrafta Kullanılan Duyular

Anlatımın Özellikleri

Anlatıcı Türleri

Bakış Açıları


IV. Ses Bilgisi

Ses Olayları

Ünlü Uyumları


V. Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de”, “ki” ve “mi”lerin Yazımı

İkilemeler ve Pekiştirme Sözcüklerinin Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı


VI. Noktalama İşaretleri

Nokta

Virgül

Noktalı Virgül

İki Nokta

Üç Nokta

Soru İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)

Tırnak İşareti

Tek Tırnak İşareti

Eğik Çizgi

Yay Ayraç

Köşeli Ayraç

Kesme İşareti

Denden İşareti


VII. Kök, Ek ve Yapı Bilgisi

A) Kökler

1) İsim Kökü

2) Fiil Kökü

3) Sesteş Kökler

4) Kökteş Kökler

B) Ekler

1) Çekim Ekleri

2) İsim Çekim Ekleri

3) Fiil Çekim Ekleri

C) Yapım Ekleri

1) İsimden İsim Yapan Ekler

2) İsimden Fiil Yapan Ekler

3) Fiilden İsim Yapan Ekler

4) Fiilden Fiil Yapan Ekler

D) Sözcükte Yapı

1) Basit Yapılı Sözcükler

2) Türemiş Yapılı Sözcükler

3) Birleşik Yapılı Sözcükler


VIII. Sözcük Türleri

İsimler (Ad)

Zamirler (Adıl)

Sıfatlar (Ön Ad)

Tamlamalar

Zarflar (Belirteç)

Edatlar (İlgeç)

Bağlaçlar

Ünlemler


IX. Fiiller (Eylemler)

A) Anlamına Göre Fiiller

1) İş (Kılış) Fiili

2) Durum Fiili

3) Oluş Fiili

B) Çekimli Fiiller

1) Kip Ekleri
 • Haber Kipleri
 • Dilek Kipleri
2) Kişi Ekleri
 • 1. Tekil Şahıs Eki
 • 2. Tekil Şahıs Eki
 • 3. Tekil Şahıs Eki
 • 1. Çoğul Şahıs Eki
 • 2. Çoğul Şahıs Eki
 • 3. Çoğul Şahıs Eki

C) Fiilde Kip (Anlam, Zaman) Kayması

Ç) Basit ve Birleşik Çekimli (Zamanlı) Fiiller

D) Ek Fiiller (Ek Eylemler)

E) Fiilde Yapı

1) Basit Yapılı Fiiller
2) Türemiş Yapılı Fiiller
3) Birleşik Yapılı Fiiller
 • Kurallı Birleşik Fiiller
 • Yardımcı Eylemle Birleşmiş Fiiller
 • Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Fiiller

X. Fiilimsiler (Eylemsiler)

İsim Fiil (Mastar, Ad Eylem)

Sıfat Fiil (Ortaç, Ön Ad Eylem)

Zarf Fiil (Bağ Fiil, Ulaç)

Fiilimsilerin Genel Özellikleri


XI. Cümlenin Ögeleri

A) Temel Ögeler

1) Yüklem

2) Özne

B) Yardımcı Ögeler

1) Nesne (Düz Tümleç)

2) Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)

3) Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı)

4) Edatlı Tümleç

C) Vurgulanan Öge

D) Ara Söz

1) Cümle İçi Unsur

2) Cümle Dışı Unsur (Ara Cümle)


XII. Fiilde Çatı

A) Öznesine Göre Fiilde Çatı

1) Etken Çatı

2) Edilgen Çatı

3) Dönüşlü Çatı

4) İşteş Çatı

B) Nesnesine Göre Fiilde Çatı

1) Geçişli Çatı

2) Geçişsiz Çatı

3) Oldurgan Çatı

4) Ettirgen Çatı


XIII. Cümle Türleri

A) Anlamına Göre Cümleler:

1) Olumlu Cümlesi

2) Olumsuz Cümlesi

3) Soru Cümlesi

4) Ünlem Cümlesi

B) Yüklemin Yerine (Öge Dizilişine) Göre Cümleler:

1) Kurallı Cümle

2) Devrik Cümle

3) Eksiltili Cümle

C) Yüklemin Türüne Göre Cümleler:

1) Fiil Cümlesi

2) İsim Cümlesi

D) Yapısına Göre Cümleler

1) Basit (Tek Yüklemli, Tek Yargılı) Cümle
2) Birleşik Cümle
 • Girişik Birleşik Cümle
 • Şartlı Birleşik Cümle
 • “ki”li Birleşik Cümle
 • İç İçe Girmiş Birleşik Cümle
3) Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümle
 • Bağımlı Sıralı Cümle
 • Bağımsız Sıralı Cümle
4) Bağlı (Bağlacı Olan) Cümle
 • Bağımlı Bağlı Cümle
 • Bağımsız Bağlı Cümle

XIV. Anlatım Bozukluğu

A) Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

1) Gereksiz Sözcük Kullanımı

2) Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı

3) Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

4) Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı

5) Deyim Hatası

6) Sıralama ve Mantık Hatası

7) Anlam (Kişi) Belirsizliği

B) Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu

1) Özne – Yüklem Uyumsuzluğu

2) Öge Eksikliği

3) Ek Yanlışlığı

4) Tamlama Hatası

5) Çatı Uyuşmazlığı

6) Bağlaç Hatası

7) Ek Eylem Eksikliği

8) Fiilimsi Hatası


Sıkça Sorulan Sorular

TYT’de Son 5 Yılın Türkçe Soru Dağılımı Nasıl?

Bazı sorular, içinde birden fazla konu barındırabilir. Mesela bir soruda metin verilmiştir. “Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?” soru kökünde ilk şıkta isim fiilin çıkmış, ikinci soruda çatıya yer verilmiş olabilir. Bu durumda genellikle soru kökünde istenen veya soru üzerinde ağırlığı bulunan konu baz alınmıştır. O yüzden “hiç soru çıkmamış konu” ifadesi sağlıklı olmaz.
Dikkat: Her konu önemlidir ve konulara gereken önemi vermek gerekir.
TYT'de 2018-2022 yılları arası (son 5 yılın) Türkçe soru dağılımını gösteren tablo

TYT Türkçe Soru Dağılımı Nasıl?

Değerli Öğrenciler, yıllara göre soru dağılım tablosundan da gördüğünüz üzere son beş yılda anlam bilgisinden 30’un üstünde soru çıkmış, geri kalanı da dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. ÖSYM, genelde okuduğunu anlama ve yorumlama düzeyinde sorular sormakta. Bunun ötesine geçmek için, yani netinizi 30’un üzerine çıkarmak için, konu bilgisine sahip olmak gerekir.

TYT Türkçeye Nasıl Çalışılır?

TYT Türkçe dersinde iki ayrı bölümün varlığından söz etmek mümkün: Birincisi anlam bilgisi ikincisi dil ve yazım bilgisidir. Bunu ikiye ayırmamın sebebi çalışma yöntemlerinin farklı olmasıdır. Anlam bilgisine çoğunlukla test üzerinden çalışma yapılır, yeterli seviyeye ulaşınca netlerin düşmemesi için sınava kadar belli periyotlarda test çözülür. Dil ve yazım bilgisi bölümünde önce konu çalışması yapılmalı, püf noktalarına bakılmalı, test çözülmeli, önemli yerler not alınmalı ve tekrarlar yapılmalı. Yani daha kapsamlı ve çeşitli çalışma yöntemleri uygulanmalı.

TYT Türkçeye Hangi Konudan Başlanmalı?

Bireysel çalışma yapacaksanız önce sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam konularından başlamak gerekir. Bu konularda netiniz istediğiniz düzeye ulaşınca test çözmeyi azaltabilirsiniz ama bırakmamalısınız. Kendinizce belirlediğiniz bir programa göre belli aralıklarla anlam bilgisinden test çözmeyi devam ettirmelisiniz. Kimi, her gün birer test çözerken kimi iki ya da üç günde bir çözebilir. Konuya ayıracağınız süre düzeyinize ve ilerleme hızınıza bağlı olmalı. Daha sonra yazım bilgisi, sonrasında dil bilgisi konularına çalışabilirsiniz. Konu çalışması bittikten sonra deneme sınavlarında yaptığınız yanlışlara göre konu tekrarı yapabilirsiniz.

TYT Türkçede Kaç Tane Anlam Bilgisi Sorusu Çıkıyor?

Anlam bilgisi bölümünde yer alan konular: sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlamdır. Son beş yılın konu dağılım tablosuna bakıldığında bu üç konuda 28-33 arasında soru çıktığı görülür.

TYT Türkçede Kaç Tane Yazım Bilgisi Sorusu Çıkıyor?

Yazım bilgisi bölümünde yer alan konular: ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve anlatım bozukluğudur. Son beş yılın konu dağılım tablosuna bakıldığında bu dört konuda 4-5 arasında soru çıktığı görülür.

TYT Türkçede Kaç Tane Dil Bilgisi Sorusu Çıkıyor?

Dil bilgisi bölümünde yer alan konular: kök, ek, yapı bilgisi, sözcük türleri, fiil, fiilimsi, fiilde çatı, cümlenin ögeleri ve cümle türleridir. Bu yedi konuda 2-7 arasında soru çıktığı görülür.

Bu notu indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın