Türkçe Konu Anlatımı

Değerli Öğrenciler, Türkçe dersinin tüm konu ve alt başlıklarını sizler için bu sayfada birleştirdim. Çalışmayı istediğiniz konu veya alt başlığa tıklayıp ilgili içeriklere (konu anlatım, test, etkinlik, sınav, pratik yöntem…) ulaşabilirsiniz. Böylece tek bir yerden Türkçe konu anlatımı ile ilgili tüm yazılara ulaşabilirsiniz.

Aşağıda Türkçe dersinin tüm konularının listesi yer almakta. Hakkında konu anlatım, test ve daha pek çok içeriğe ulaşmak için başlık ya da alt başlıkları tıklamanız yeterli. İşte, satır satır Türkçe dersi tüm konu listesi:

Türkçe Konu Anlatımı

1) Sözcükte Anlam

 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Çok Anlamlılık
 • Terim Anlam
 • Eş Anlam
 • Yakın Anlam
 • Zıt (Karşıt) Anlam
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Somut Anlam
 • Soyut Anlam
 • Nicel Anlam
 • Nitel Anlam
 • Ad Aktarması (Mecazı Mürsel)
 • Dolaylama
 • Duyular Arası Aktarma
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler
 • Deyimler
 • Sözcüklerin Cümlede Kazandığı Anlam

2) Cümlede Anlam

 • Öznel ve Nesnel Anlam
 • Doğrudan Anlatım
 • Dolaylı Anlatım
 • Amaç Sonuç Cümlesi
 • Neden Sonuç Cümlesi
 • Koşul Sonuç Cümlesi
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt Anlamlı Cümleler
 • Örtülü Anlam
 • Tanım Cümlesi
 • İçerik Cümlesi
 • Üslup Cümlesi
 • Aşamalı Durum Cümlesi
 • Karşılaştırma Cümlesi
 • Olasılık Cümlesi
 • Varsayım Cümlesi
 • Öneri Cümlesi
 • Tasarı Cümlesi
 • Eleştiri Cümlesi
 • Öz Eleştiri Cümlesi
 • Yakınma Cümlesi
 • Sitem Cümlesi
 • Pişmanlık Cümlesi
 • Hayıflanma Cümlesi
 • Küçümseme Cümlesi
 • Azımsama Cümlesi
 • Ön yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi
 • Beğenme Cümlesi
 • Beklenti Cümlesi
 • Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi
 • Özlem Cümlesi
 • Kaygı Cümlesi
 • Şaşırma Cümlesi
 • Kararsızlık Cümlesi
 • Atasözleri

3) Paragrafta Anlam

 • Paragrafta Konu
 • Paragrafın Başlığı
 • Metnin Ana Fikri
 • Metnin Yardımcı Fikirleri
 • Anahtar Sözcükler
 • Paragrafın Bölümleri
 • Paragraf Tamamlama
 • Paragraf Oluşturma
 • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
 • Paragrafı İkiye Bölme
 • Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme
 • Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Hikâyenin Unsurları
 • Paragrafta Kullanılan Duyular
 • Anlatımın Özellikleri
 • Anlatıcı Türleri
 • Bakış Açıları

4) Sözel Mantık


5) Yeni Nesil (Görsel, Grafik, Tablo) Soru Kalıbı

 • İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) Tasarım
 • Görsel
 • Afiş
 • Tablo Yorumlama

6) Sözcük Türleri

I. İsimler (Adlar)

 • Varlıkların Verilişine Göre İsimler
 • Özel İsim
 • Cins İsim
 • Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler
 • Somut İsim
 • Soyut İsim
 • Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
 • Tekil İsim
 • Çoğul İsim
 • Topluluk İsmi

II. Zamirler (Adıllar)

 • Sözcük Halindeki Zamirler
 • Kişi (Şahıs) Zamiri
 • İşaret Zamiri
 • Soru Zamiri
 • Dönüşlülük Zamirleri
 • Belgisiz Zamir
 • Ek Halindeki Zamirler
 • İyelik Zamirleri
 • İlgi Zamirleri

III. Sıfatlar (Ön Adlar)

 • Niteleme Sıfatı
 • Belirtme Sıfatı
 • İşaret Sıfatı
 • Sayı Sıfatı
 • Belgisiz Sıfatı
 • Soru Sıfatı

IV. Tamlamalar

 • İsim Tamlaması Türleri
 • Belirtisiz İsim Tamlaması
 • Belirtili İsim Tamlaması
 • Zincirleme İsim Tamlaması
 • Takısız İsim Tamlaması
 • Sıfat Tamlaması

V. Zarflar (Belirteçler)

 • Durum Zarfı
 • Zaman Zarfı
 • Yer – Yön Zarfı
 • Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfı
 • Soru Zarfı

VI. Edatlar (İlgeçler)

VII. Bağlaçlar

VIII. Ünlemler

IX. Fiiller (Eylemler)

Anlamına Göre Fiiller:
 • İş (Kılış) Fiilleri
 • Oluş Fiilleri
 • Durum Fiilleri
Çekimli Fiiller:
Kip Ekleri (Haber, Dilek Kipleri)

Haber (Bildirme) Kipleri:

 • Şimdiki Zaman
 • Gelecek Zaman
 • Geniş Zaman
 • Görülen Geçmiş Zaman
 • Duyulan Geçmiş Zaman

Dilek (Tasarlama) Kipleri:

 • Gereklilik Kipi
 • İstek Kipi
 • Şart Kipi
 • Emir Kipi
Kişi (Şahıs) Ekleri
 • 1. tekil, 2. tekil, 3. tekil; 1. çoğul, 2. çoğul, 3. çoğul şahıs ekleri.
Fiillerin Olumsuzluk ve Soru Halleri
Fiilde Yapı
 • Basit Yapılı Fiiller
 • Türemiş Yapılı Fiiller
 • Birleşik Yapılı Fiiller (Kurallı Birleşik Fiiller, Yardımcı Fiille Oluşmuş Birleşik Fiiller, Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller)
Fiilde Anlam Kayması
Basit ve Birleşik Çekimli Fiiller
Ek Fiiller (Ek Eylemler)
 • İsimlere Gelen Ek Fiiller
 • Fiillere Gelen Ek Fiiller

X. Fiilimsi (Eylemsi)

 • İsim Fiil (Mastar, Ad Eylem)
 • Sıfat Fiil (Ortaç, Ön Ad Eylem)
 • Zarf Fiil (Bağ Fiil, Ulaç)

7) Cümlenin Ögeleri

I. Temel Ögeler

 • Yüklem
 • Özne

II. Yardımcı Ögeler

 • Nesne
 • Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç)
 • Zarf Tümleci (Tamlayıcısı)

III. Vurgulanan Öge (Cümlede Vurgu)

IV. Ara Sözler

 • Cümle İçi Unsur
 • Cümle Dışı Unsur (Ara Cümle)

8) Fiilde Çatı

I. Öznesine Göre Çatılar:

 • Etken Çatılı Fiiller
 • Edilgen Çatılı Fiiller

II. Nesnesine Göre Çatılar:

 • Geçişli Çatılı Fiiller
 • Geçişsiz Çatılı Fiiller

9) Cümle Türleri (Çeşitleri)

I. Yüklemin Yerine Göre Cümleler:

 • Kurallı (Düz) Cümle
 • Devrik Cümle
 • Eksiltili Cümle

II. Yüklemin Türüne Göre Cümleler:

 • Fiil Cümlesi
 • İsim Cümlesi

III. Anlamına Göre Cümleler:

 • Olumlu ve Olumsuz Cümleler
 • Soru Cümlesi
 • Ünlem Cümlesi

IV. Yapısına Göre Cümleler:

 • Basit (Tek Yüklemli, Tek Yargılı) Cümle
 • Birleşik (Fiilimsi Bulunan) Cümle
 • Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümle
 • Bağlı (Bağlacı Olan) Cümle

10) Kök ve Ekler

I. Kökler:

 • İsim Kökü
 • Fiil Kökü
 • Sesteş Kök
 • Kökteş Kök

II. Ekler

Çekim Ekleri
Fiil Çekim Ekleri
 • Haber Kipleri
 • Dilek Kipleri
 • Kişi Ekleri
 • Olumsuzluk Ekleri
İsim Çekim Ekleri
 • Hal Eki
 • Tamlayan (İlgi) Eki
 • Tamlanan (İyelik, Aitlik, Sahiplik) Eki
 • Çokluk Eki
 • Soru Eki
Yapım Ekleri
 • İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri
 • İsimden Fiil Yapan Yapım Ekleri
 • Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri
 • Fiilden Fiil Yapan Yapım Ekleri

III. Yapısı Bakımından Sözcükler

 • Basit Yapılı Sözcükler
 • Türemiş Yapılı Sözcükler
 • Birleşik Yapılı Sözcükler

11) Metin Türleri

I. Olay Yazıları:

 • Öykü (Hikâye)
 • Roman
 • Masal
 • Fabl
 • Destan
 • Efsane (Söylence)
 • Günlük (Günce)
 • Anı (Hatıra)
 • Tiyatro

II. Düşünce Yazıları

 • Deneme
 • Makale Fıkra (Köşe Yazısı)
 • Sohbet (Söyleşi)
 • Eleştiri (Tenkit)
 • Nutuk (Söylev)

III. Bildirme Yazıları:

 • Biyografi (Yaşam Öyküsü)
 • Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)
 • Gezi yazısı (Seyahatname)
 • Haber yazısı
 • Röportaj
 • Mektup
 • Tutanak
 • Dilekçe

IV. Şiir Türleri

 • Lirik Şiir
 • Didaktik Şiir
 • Epik Şiir
 • Pastoral Şiir
 • Satirik Şiir

12) Söz Sanatları

 • Abartma (Mübalağa)
 • Benzetme (Teşbih)
 • Kişileştirme (Teşhis)
 • Konuşturma (İntak)
 • Karşıtlık (Tezat)
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Dolaylama
 • Mecazlı İfadeler

13) Ses Bilgisi (Ses Olayları)

 • Ünlü Harflerle İlgili Ses Olayları
 • Ünsüz Harflerle İlgili Ses Olayları

14) Yazım Kuralları

 • Büyük harflerin yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • “de”lerin Yazımı
 • “ki”lerin Yazımı
 • “mi”lerin Yazımı
 • İkilemeler ve Pekiştirme Sözcüklerinin Yazımı
 • Birleşik Sözcüklerin Yazımı
 • Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı

15) Noktalama İşaretleri

 • Nokta
 • Virgül
 • Noktalı Virgül
 • İki Nokta
 • Üç Nokta
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)
 • Tırnak İşareti
 • Tek Tırnak İşareti
 • Eğik Çizgi
 • Yay Ayraç
 • Köşeli Ayraç
 • Kesme İşareti
 • Denden İşareti

16) Anlatım Bozukluğu:

I. Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu:

 • Gereksiz Sözcük Kullanımı
 • Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı
 • Deyim Hatası
 • Sıralama ve Mantık Hatası
 • Anlam (Kişi) Belirsizliği

II. Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu

 • Özne – Yüklem Uyumsuzluğu
 • Öge Eksikliği
 • Ek Yanlışlığı
 • Tamlama Hatası
 • Çatı Uyuşmazlığı
 • Bağlaç Hatası
 • Ek Eylem Eksikliği
 • Fiilimsi Hatası

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi Konu Hangi Sınıflarda İşleniyor?

Aşağıda Türkçe konularının hangi sınıf düzeyinde işlendiği parantez içinde verilmiştir. Bir konunun üst sınıflarda tekrar görülmesi, üzerine eklenerek işlenmesi anlamına gelmektedir ancak listede detaylı alt başlıklarına değil, genel başlıklarına yer verilmiştir.
 • Sözcükte Anlam (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • Cümlede Anlam (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • Paragrafta Anlam (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • Sözel Mantık (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • İsimler (6. sınıf)
 • Zamirler (6. sınıf)
 • Sıfatlar (6. sınıf)
 • Zarflar (7. sınıf)
 • Edatlar (6. sınıf)
 • Bağlaçlar (6. sınıf)
 • Ünlemler (6. sınıf)
 • Fiiller (7. sınıf)
 • Fiilimsiler (8. sınıf)
 • Cümlenin Ögeleri (8. sınıf)
 • Fiilde Çatı (8. sınıf)
 • Cümle Türleri (8. sınıf)
 • Kök ve Ekler (5. sınıf)
 • Sözcükte Yapı (6. sınıf)
 • Metin Türleri (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • Söz Sanatları (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • Ses Bilgisi (5. sınıf)
 • Yazım Kuralları (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • Noktalama İşaretleri (5, 6, 7 ve 8. sınıf)
 • Anlatım Bozukluğu (7 ve 8. sınıf)

LGS Türkçe Konuları Hangileri?

LGS Türkçe konu listesine ulaşmak için tıklayınız.


5. Sınıf Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

6. Sınıf Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

7. Sınıf Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

8. Sınıf Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

TYT Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum yapın